Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF

I. Az autóbérlés alanyai és tárgya

A Bakos Dániel ev. (székhely: 2461 Tárnok, Siklósi u. 20., Adószám: 67820001-1-33)

 • A Bérleti díjat Bérlő köteles a jármű bérbevételének időpontjában Bérbeadónak kifizetni.
 • A Bérleti díj megfizetésével egyidőben a bérlő a bérbeadónak a fent megnevezettösszegű kauciót fizet, melyre a Ptk. óvadékról szóló szabályai vonatkoznak.
 • Bérbeadó a Bérleti díjként valamint Kaucióként megfizetett pénzösszegek teljes és hiánytalan átvételét átvételi elismervénnyel Bérlő részére aláírásával elismeri és nyugtázza.
 • Az árak bruttó árak (Kisadózó, 0%-s ÁFÁ-t tartalmazó számlát bocsájtunk ki)
 • A bérleti idő tartama alatt a Bérlő köteles a gépkocsit saját költségén karbantartani.
 • A Kötelező és Casco biztosítást a bérleti díj tartalmazza.
 • A Bérlő a bérleményt harmadik személynek nem adhatja bérbe.
 • A gépkocsit kifejezetten tilos(teljes kaució vesztéssel jár):
  • másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a bérleti szerződésen nem szereplő személynek a vezetést a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül átengedni,
  • üzletszerű személy ill. teherszállításra a Bérbeadó és az illetékes közlekedési hatóság engedélye nélkül használni,
  • autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni,
  • másik jármű vontatására használni, kivéve, ha Bérbeadó kifejezetten vontatáscéljára adta bérbe,
  • hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, ill. az ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén használni,
  • alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni,
  • a Bérbeadó engedélye nélkül a gépkocsit külföldre vinni.
  • Külföldi út: nincs engedélyezve
 • Szerződő felek megállapodnak, hogy a napi gondozás, átvizsgálás és műszaki mentés a Bérlőt terheli. Műszaki meghibásodás esetén a Bérlő csak a Bérbeadó előzetes hozzájárulásával végeztethet javítást. Ennek költségét Bérbeadó a bérleti időtartam lejártakor számla ellenében megtéríti, vagy a bérleti díjba beszámítja, abban az esetben, ha az rendeltetésszerű használat mellett keletkezett.
 • A Bérlő meghibásodás esetén a Bérbeadót azonnal értesíteni köteles. Amennyiben a rendeltetésszerű használat mellett keletkezett meghibásodásból fakadóan a gépkocsi nincs a Bérlő számára használható állapotban, úgy arra az időszakra Bérleti díjat fizetni nem köteles.
 • Bérbeadó a bérleményt tiszta állapotban adja át, ezáltal Bérlő köteles azt a bérlési idő leteltével ugyanilyen állapotban visszaszolgáltatni, ellenkező esetben 2.500,- Ft takarítási díjat számolunk fel.
 • A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel Bérbeadó azokért a károkért, melyek Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredően érik.
 • A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (üzemanyag, parkolás, rév, úthasználati díj stb.) a bérlőt terhelik.
 • Felek rögzítik, hogy amennyiben a bérlő a bérleti szerződés lejártát követően az általa bérelt gépkocsit a bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy bérbeadó joggal vélelmezheti, hogy a gépkocsira nézve a bérlő a Btk. 317§-ba ütköző sikkasztást követte el, s ezért a bérbeadó jogosult a bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni. Ugyanígy járhat el a bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák. A késedelmes visszaszolgáltatás esetén a visszaszolgáltatás napjáig a késedelem idejére a Bérbeadót minden késedelemben
 • a napidíj 300km, a hetidíj 1500km és a havidíj 6000km autóhasználatot tartalmaz
 • minden megkezdett 24 óra díjköteles, egy teljes napnak számít

 

megkezdett nap után megilleti a Bérleti díj, valamint a Bérbeadó ebből fakadó egyéb kárát és elmaradt hasznait a Bérlő megfizetni köteles.

 • Bérbeadó és Bérlő kijelentik, hogy magyar állampolgárok / magyarországi székhellyel rendelkező személy, szerződéskötési képessége nem korlátozott / csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt nem áll, és ilyen helyzet bekövetkezése sem fenyegeti.
 • Bérlő kijelenti, hogy vagyon elleni bűncselekmény kapcsán elmarasztalva nem volt és büntetőeljárás alatt nem áll.
 • A Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait a megjelölt helyen és időpontban – a normál amortizációt figyelembe véve – az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni. Amennyiben a bérlő a gépkocsit rendeltetésellenesen használta, az különlegesen szennyezett, az ebből származó kárt és költségeket a Bérlő tartozik megtéríteni. A bérleti szerződés bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben a bérlet letelte után a bérlő a gépkocsit kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépkocsit a bérlőtől (akár a szükséges önhatalom eszközével is élve) visszavenni, a Bérlő költségére elszállíttatni. Ugyanígy jogosult Bérbeadó a szerződést felmondani és a gépkocsit bérlőtől visszavenni, ha bérlő a fennálló tartozását a bérbeadó felszólítása ellenére sem rendezi.
 • A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért, bűncselekményekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, stb.) Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei őt terhelik, egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal kapcsolatosan.
 • Bérlő kijelenti, hogy a gépjárművet kipróbálta, annak teljes műszaki tulajdonságáról és kezeléséről őt Bérbeadó részletesen tájékoztatta.
 • Defektből adódó bárminemű meghibásodás(pl.: felni,gumi,stb. sérülés) költsége a Bérlőt terheli, biztosítás ezen hibákat nem fedezi.
 • Amennyiben a bérleményt a Bérlő általi használat közben olyan károsodás érné, ami jelentősebb értékcsökkenést vonna maga után, azt a Bérlő köteles a Bérbeadónak megtéríteni. Amennyiben a kár mértékéről nem tudnának megegyezni, kikötik Bérbeadó székhelye szerinti Bíróság illetékességét.
 • A szerződést a felek közös megegyezéssel a lejárat előtt azonos feltételekkel meghosszabbíthatják írásban, faxon, e-mail-en a bérlő ilyen kezdeményezésére, mely hosszabbítás a Bérbeadó által a Bérlő megkeresésére adott írásos válaszával lép hatályba az abban meghatározott, visszaigazolt időtartamra.
 • A szerződés aláírásakor a Bérbeadó a Bérlőnek átadta az autó kulcsait, forgalmi engedélyét és egyéb dokumentumait.
 • A szerződést mindkét fél indoklás nélkül felmondhatja 30 napos felmondási határidő betartásával.
 • A Bérbeadó jelen szerződés részét képező 1. mellékletben található jegyzőkönyvben rögzített állapotban és időpontban vette át a gépjárművet.
 • Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.
 • A Szerződő felek jelen szerződést annak elolvasása, közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

IV. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató a honlapján való közzététellel, telefonon történő tájékoztatással lehetővé teszi, hogy a jelen szerződés tartalmát Megrendelő megismerje. Megrendelő a szolgáltatás megrendelésével a jelen szerződést elfogadja.
Jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. Évi IV. törvény. rendelkezései az irányadóak.